top of page

Denne siden har vi opprettet for deg som er byggherre eller tiltakshaver for våre prosjekter. Siden har relevante linker som vil hjelpe deg og oss til et tettere og mer effektivt samarbeid. Her kan du hente ut informasjon som er relevant for prosjekter, samt trykke deg videre for linker som er vanlig benyttet for vår prosjektering.

Viktig å huske for deg som er byggherre. Du har alt ansvaret, så da er det viktig at du setter deg inn i hva du faktisk har ansvar for å ivareta i ditt prosjekt.

Viktige vedlegg til byggesaken

Nedenfor er det lagt til noen få viktige dokumenter som  i mange tilfeller må vedlegges byggesken. Dette gjelder i hovedsak av privarrettslig karakter, og som dokumentasjon på rettigherer til bruk ved og på deres tomt. Dersom deres prosjekt mangler disse dokumentene og det er åpenbart at de må foreligge byggesaken, ber vi om at der laster disse ned og fyller de ut, evt. supplerer og gjør korreksjoner. Når vi skal sende inn byggesaken for deres tiltak vil vi ha kopi av disse dokumentene.

SHA - HMS for Prosjektgjennomføring

Utdrag fra byggherre forskriften:

 

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

 

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid.

 

 

§ 3.Hvem forskriften retter seg mot

Byggherren, koordinatoren, den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften blir gjennomført. Det samme gjelder for byggherrens representant.

Dersom byggherren er forbruker, jf. § 4 bokstav d, gjelder kun § 10 om forhåndsmelding.

De tre første § i byggherre forskriften binder opp alle involverte parter i et hvilket som helst byggeprosjekt hvor det foregår arbeid med ansettelsesforhold, prosjekterende og utførende.

 

Det overordnede ansvaret for at HMS-SHA prosjektgjennomføring blir en del av et prosjekt hviler på byggherrens ansvarsområde. Imidlertid stilles det også krav til at de involverte parter sørger for at dette er på plass, enten ved at de følger opp byggherrrens kvalitetssikring av HMS-SHA arbeidet, eller at man purrer dette opp dersom det er mangelfult.

 

Alle bedrifter som driver virksomhet i Norge skal i tillegg til å være en del av HMS-SHA for prosjektet, ha internt HMS system. Dette skal følgelig sikre de interne forhold i bedrdiften, men de skal også sikre at bedrfiten har system for å påse at HMS-SHA for prosjektet blir gjennomført og fulgt opp.

 

HMS-SHA perm tilpasset ditt prosjekt kan vi utarbeide.

 

Verdien av å ha en fungerende HMS-SHA perm på din byggeplass når arbeidstilsyet eller politiet, evt. myndigheter kommer på besøk er uverderlig, og bør ikke undervurderes.

 

 

 

  

Styring av Ditt prosjekt
Før prosjektstart

Før du setter igang med et prosjekt er det viktig å vite at du blir å anse som byggherre etter byggherre forskriften. Dette fører med seg en del ansvar i prosjektet overfor myndigheter, men også overfor de som ansettes til å gjennomføre og bygge prosjektet ditt. Byggherre forskriften blir derfor et viktig dokument for deg å sette deg inn i, og forvalte.

 

Er du en større profesjonell utbygger finnes det styringsystemer for denne typen forvaltning, men det er viktig å bruke disse korrekt, ikke bare som støvsamler.

 

Denne siden er ment som en liten veileder og hjelp til deg som er byggherre, slik at du får begynt arbeidet i rett ende, og ligger i forkant av arbeidet som må gjøres for å administrerer ditt prosjekt.

 

Legger du vår hjemmeside til "dine favoritter" så vil du lett ha tilgang til de viktigste styringsdokumentene og oppslagsverkene for prosjektet ditt.

 

Denne siden inneholder en rekke linker til lover og regler som vil være relevant for deg som byggherre. Det er viktig å være klar over at du som byggherre har ansvaret for ditt byggeprosjekt som første instans, ta derfor ikke lett på oppgaven som byggherre.

 

1. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss når du har et prosjekt, byggeområde eller næringområde du ønsker å utvikle. Vi vil raskt fremskappe alle nødvendige parametre som vil være med på å legge føringer, begrensninger eller muligheter for ditt prosjekt. Dette er viktig får å få et realilstisk bilde på ditt prosjekt og hva som kan gjøres, innenfor lovverket.

 

2. Når ditt område er klart lagt vet vi mer hva som er realistisk og man kan begynne kontraktsarbeidet, og legge en fremdriftsplan for ditt prosjekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Underveis

Du har nå opprettet kontrakt med oss for SØK og PRO, og vi vil begynne skissefasen av ditt prosjekt i tråd med planlagt fremdrift.

 

Vi definerer et hvilket som helst prosjekt i konseptprosjektering og detaljprosjektering. Vi er nå godt i gang med konseptprosjekteringen, og her legges alle føringer for hele prosjektet for alle fag og for hele byggesaken. Detaljprosjekteringen er den tekniske prosjekteringen av prosjektet for alle fag før man setter i gang med utførelsesfasen.

 

1. Skisseprosjektet må godkjennes av deg som byggherren.

 

2. Basert på dette lages anbudsdokumentasjon/bygggesaksdokumentasjon. Omfanget av dette avgjøres i kontraheringen.

 

3. Byggesaken lages ferdig og man sende denne til behandling hos teknisk myndighet. I denne fasen innhentes også tilbud fra prosjekterende (PRO) og utførende (UTF), evt. kontrollerende for (Ukontroll). Hvilket fag som må kontraheres avgjøres av prosjektets omfang. se link for godkjent fagområder:

 

SAK 10 § 13-5

 

NB! alternativt kan man sende inn søknad om ansvarsrett for alle involverte parter. Dette gir raskere saksbehandling men krever vesentlig mer forarbeid fra involverte parter. Denne metoden er ikke å anbefale dersom prosjektet bære breg av usikkerhet mht. utfall av byggesaksbehandlingen.

 

Hvor lang tid en byggesak ligger til behandling av en rekke forhold, som f.eks. dispensasjonssøknader, nabomerknader, kommunen ber om supplerende informasjon m.m.

 

Imidlertid når byggesaken er godkjent går man over i neste fase "utførelsesfasen".

 

Dersom alle involverte parter ennå ikke er etablert i prosjektet er nå tiden inne for dette. Hverm som skal delta i prosjektet beror delvis på krav gitt i plan og bygningsloven, saksbehandlingsforskrift §13-5, men også av byggherreforskriften.

 

Deltagelse fra krav i plan og bygningsloven gjelder prosjekternde og utførende foretak, mens krav fra byggherreforskriften gjelder av organisatorisk art.

 

 

 

 

 

 

 

  

    

      

Ferdigstillelse

Når det er ca. 1 mnd igjen av prosjektet, må man tenke på ferdigstillelse og søknad om ferdigattest. I tillatelse til tiltak står det hvilke krav som stilles til ferdigstillelsen. Normalt må det innsendes koordinater for plassering av tiltaket, avfallsplan, sluttdokumentasjon til VA etat, samt bekreftelse på at FDV dokumentasjon er overlevert til tiltakshaver.

bottom of page