top of page

Byggbarhetsstudie

Vi gjør en forundersøkelse på eiendommen, bygården eller huset ditt for å se om dine planer lar seg gjennomføre iht. alle relevante krav og forskrifter.

Pris: 6000 NOK pluss mva

Arkitekt + redegjørelse

Arkitektonisk redgjørelse brukes i byggesaker hvor arkitektur, estetikk og fjernvirkning er viktig. Lages som grunnlag for å ivareta pbl. § 29-1 og §29-2 samt KPA bestemmelser.

Pris: 8 000 NOK pluss mva

Stedsanalyse R+K

Stedsanalyse R+K inkluderer rapport og kart iht. kommunens og bransjens norm for stedsanalyser. Brukes hvor tiltaket ditt påvirker naboeiendommer, eller som grunnlag etter KPA (kommuneplanens arealdel krav).

Pris: 10 000 NOK pluss mva

Solstudie

Kart i 3d som viser området rundt ditt tiltak opp mot omgivelser, naboer og andre grøntområder hvor daglys og solforhold må vurderes for ditt tiltak.

Presentasjonen er konseptuell og ikke detaljert. Prisen kan endres om omfanget tilsier dette.

Pris: 7 000 NOK pluss mva

Koordinat prosjektering

Koordinatfesting av tiltaket ifm prosjektering og utstikking av nytt tiltak. Leveres som pdf, kof og sosifil slik at utstikker kan finne koordinatene på stedet.

Skal også dokumenteres ved ferdigattest.

Pris: 6 000 NOK pluss mva
Gebyr til digitale kart kommer i tillegg.

Eksisterende bygg DAK

Alle eksisterende bygg som skal gjennomgå fornying, tilbygg og påbygg, bruksendring som er søknadspliktig må tegnes opp og vedlegges byggesaken som eksisterende grunnlag.

Pris: 10 000 NOK pluss mva
Pris inntil 4. mannsbolig

 

Arkitekturprosjektering eksisterende bygg

Alle eksisterende bygg som skal gjennomgå fornying, tilbygg og påbygg, bruksendring som er søknadspliktig må tegnes opp og vedlegges byggesaken. Prisen inkluderer byggesaks og anbudstegninger.

Pris: 15 000 NOK pluss mva
Gjelder hvor utvidelsen er mindre enn 40% av byggets opprinnelige Bruksareal BRA.

 

Arkitekturprosjektering
Enebolig inntil 300 m2 BRA

Komplett tegningssett for arkitektfag som grunnlag for byggesøknad og innhenting av anbud og prosjekteringsgrunnlag for øvrige fag.

Prisen inkludere endringer frem til man er fornøyd og nabovarsel er sendt ut.

Pris: 70 000 NOK pluss mva

Arkitekturprosjektering
inntil 4. mannsbolig

Komplett tegningssett for arkitektfag som grunnlag for byggesøknad og innhenting av anbud og prosjekteringsgrunnlag for øvrige fag.

NB! Krever også brannkonsept.

Prisen inkludere endringer frem til man er fornøyd og nabovarsel er sendt ut.

Pris: 90 000 NOK pluss mva

Brannkonsept

Alle bygg, eksisterende og nye hvor man etablerer eller bygger mer enn en boligenhet har krav etter TEK17 om brannkonsept. 

Prisen gjelder boligbygg inntil 4. boligenheter. 

NB! Enkelte bygg vil ha krav om uavhengig kontroll. Dette avklares særskilt.

Pris: 25 000 NOK pluss mva

Detaljprosjektering TEK 17 nivå C

Sjiktoppbygning av valgte konstruksjoner og målsatt plantegninger i 1:50 målestokk. 

Kan bestille sammenføyningsdetaljer. Pris beregnes.

Pris: 8 000 NOK pluss mva
Pr. boligenhet.
(eks. en tomannsbolig har to boligenheter)

Sammenføyningsdetaljer

Bygg hvor man må detaljprosjektere i målestokk 1:5 som viser overganger og viktige løsninger for gesims, lyd og brannvegger mm må detaljprosjekteres for FDV dokumentasjon og utførelse.

Pris: 3 000 NOK pluss mva
Pr. stk

bottom of page